Saturday, 9 May 2009

Fikah Ekonomi

INI merupakan sebahagian muqarrar (silibus) bagi Mahasiswi Tahun Dua Jurusan Syariah Islamiah,di Kulliyah Banat Universiti al-Azhar, Kaherah yang saya terjemah dari buku Ensiklopedia Ekonomi Islam, Jilid Pertama terbitan Dar al-Salam. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua.


بيعتين في بيعة (Bai’atain fi bai’ah)

(Rasulullah SAW menegah (larang) Bai’atain fi bai’ah)*

Para Fuqaha’ telah mentafsirkan hadith ini dengan pelbagai keadaan;

1 - Sama ada dua barang yang berharga dengan dua harga, contoh : Aku menjual kepada engkau barang dagangan ini dengan harga begini atas aku menjual kepada engkau rumah ini dengan harga begini, atau mengatakan : Aku menjual kepada engkau hamba (ghulam) ini dengan satu dinar atau yang lain dengan dua dinar.

2- Barang yang berharga dengan dua harga, seperti salah satu dari dua harga tersebut adalah duit dan yang lain adalah secara kredit, dan memisahkan (kedua-duanya) sebelum bersetuju atas salah satu dari dua harga tersebut, atau dikatakan aku menjual pakaian ini dengan duit ini atas aku membelinya daripada engkau pada waktu ini dengan harga ini.

3 – Dua barang yang berharga dengan satu harga, contoh dikatakan : salah satu daripada dua pakaian ini dengan harga ini.

Secara keseluruhan para Fuqaha’ bersetuju (muttafiqun) bahawa risiko (gharar) yang banyak dalam urusan jual beli adalah tidak diharuskan dan jika sedikit diharuskan.

*Hadith Riwayat al-Tirmidzi dan al-Nasaie

*****************************************

بيع الثنيا (Bai’ al-Thunyaa)

Daripada Jaabir : Sesungguhnya Rasulullah SAW menegah dari Bai’ al-Thunyaa*

Dimaksudkan dengan al-Thunyaa ialah pengecualian dalam penjualan, seperti seorang lelaki menjual sesuatu dan mengecualikan yang lainnya.

Maka jika yang dikecualikan itu benda yang diketahui seperti mengecualikan sebuah dari pokok-pokok atau sebuah rumah dari rumah-rumah atau tempat yang telah diketahui di dunia , jual beli sahih secara (ittifaq).

Dan jika tidak diketahui (majhul) seperti mengecualikan sesuatu yang tidak diketahui tidak sahih jualan.

*Sahih Muslim

***********************************

بيع المزابنة(Bai’ al-Muzabanah)

Rasulullah SAW menegah dari al-Muzabanah dan al-Muhaqalah*

-Muzababah : Menjual buah dari pohon kurma (tamar al-nakhl) dengan buah kurma (tamar).

Muhaqalah : Menjual tanaman gandum dan mengganti tanah (al-Ardh) dengan gandum.

Muzabanah dari segi bahasa : Dari langganan (al-zabn) iaitu membayar, seperti mana setiap satu (semua) dari keduanya membayar dari dasarnya.

Istilah : Menjual sesuatu dari kurrma yang masak (rutob) kering dari jenisnya dengan sebuah ketentuan.

Imam al-Syaukani berkata : Diikuti dengan jumhur dengan yang demikian bagi setiap yang tidak diketahui dengan yang tidak diketahui (majhul) atau yang diketahui dari jenis yang berlaku padanya riba.

Dan berkata Ibn Rusyd : (Jumhur Fuqaha’ menjadikan pekerjaan dengannya, berkata Imam Malik dalam Muwatta’-nya sebagai analogi (perbandingan) ke atas justifikasi (penjelasan) hukum dalam hadith ini. Dan begitu juga menjual rutob kering dari jenisnya adalah haram iaitu mencegah persamaan seperti daging kering dengan rutob)

*Sahih Muslim

*********************************

بيع العينة (Bai’ al-‘Ainah) – Penjualan dengan contoh

‘Ainah dari segi bahasa : terdahulu (al-Salaf)

Dinamakannya juga dengan Bai’ al-‘Ainah, kerana pembeli (musytari) barang dagangan pada waktu itu mengambil sebagai contoh/model (‘ain) bentuk iaitu duit pada masa sekarang.
Dan dikatakan pembeli yang pertama kembali kepadanya harta(duit).

Istilah : Seseorang menjual sesuatu dari yang lain dengan harga tertunda, dan menyerahkan kepada pembeli, kemudian membelinya sebelum penerimaan harga dengan duit pada masa sekarang kurang dari yang demikian.


Dan jumhur Fuqaha’ berkata telah rosak jual beli ini dan tidak sahih, kerananya menjadi medium (perantara) kepada riba, dan dengannya menjadi penghubung kepada pengharusan apa yang ditegah oleh Allah dengannya maka jual beli ini tidak sah, dan dalam hadith ini terdapat janji yang tegas yang menujukkan hukum pengharaman (al-Tahrim), dan ulama’ al-Syafi’eyyah mengatakan sah berserta kebencian (al-Karahah), bersesuaian dengan ketetapan ayat al-Quran واحل الله البيع)) – 1:275
Dan berkata jumhur Fuqaha’ dan ini yang paling tepat (rajih), sesungguhnya mu’amalah ini tanpa ragu lagi sebagai perantara kepada riba, maka diharamkan.

********************************

بيع الوفأ (الامانة) Bai’ al-Wafa’(al-Amanah)

al-Wafa’ dari segi bahasa : Lawan bagi Khianat (al-Ghadr)

Istilah : Membeli sesuatu dengan sebegini atau hutang ke atasnya, dengan syarat penjual apabila memberi (radd) harga kepada pembeli atau membayar hutang baginya (pembeli) ke atasnya (penjual) dan memberi baginya contoh jualan sebagai tanda percaya (al-Wafa’), dan jual beli ini terkenal (masyhur) di dalam Feqh al-Hanafi.

Dan dinamakan Bai’ al-Thunyaa oleh ulama’ al-Malikiyyah.

Bai’ al-‘Ahdah oleh ulama’ al-Syafi’eyyah.

Bai’ al-‘Amanah oleh ulama’ al-Hanabilah.

Dinamakan juga dengan Bai’ al-To’ah dan Bai’ al-Ja’izah

Dinamakan dalam sebahagian kitab al-Hanafiyyah sebagai Bai’ al-Mua’malah.

Dan ulama’-ulama’ al-Malikiyyah dan al-Hanabilah dan yang yang terdahulu (al-Mutaqaddimun) daripada ulama’ al-Hanafiyyah dan al-Syafi’eyyah bahawa jual beli adalah rosak (fasid), kerana jual beli ini tidak ada tujuan (maksud), ertinya ia (jual beli) ini riba yang telah jelas haram.

Dan sebahagian ulama’-ulama’ yang terkemudiaan (al-Mutaakhirin) daripada ulama’-ulama’ al-Hanafiyyah dan al-Syafi’eyyah mengharuskan jual beli ini.من الكتاب موسوعة الاقتصادية في المصارف والنقود والاسواق المالية (المجلد الاول)
الفقير في عفو ربه

أميرالدين محمد رشدي المنداري الصباحي
1:29 AM (Syaqqah 10)#Uslub terjemahan Bahasa Malaysia sepenuhnya daripada al-Faqir sendiri.

No comments: